0913 3600873


درباره خانه معتمدی
خانه معتمدی

این بنا خانه‌ای است که از دوران صفویه، زندیه و قاجاریه به جای مانده و اهمیت معماری فراوانی دارد. یکی از زیباترین وچشم نوازترین خانه‌‌های تاریخی اصفهان است. گنجینه‌ای از هنر و شکوه زندگی ایرانی را در خود جای داده است.
در دوره قاجار در تملک ملاباشی فقیه و عالم و منجم ناصرالدین شاه بوده که به دلیل جو نابسامان اصفهان در زمان مشروطه و در گیری ظل السلطان حاکم اصفهان با روحانیت به اصفهان امد تا جو را تعدیل و ارام کند امروز این خانه در تملک دکتر احمد معتمدیست که سال 1380 شمسی خانه را خریداری و همت به مرمت ان نمودند و امروز به صورت خانه ای برای بازدید گردشگر و بوتیک هتل و موزه ای خصوصی در امده استاتاق های ما

اتاق های ما


       

  © Copyright 2021 - All rights reserved by motamedihouse.com - Developed: Mohsen Kharazi